Algemene voorwaarden

 1. De huisregels (algemene voorwaarden) zijn van toepassing op iedereen die zich inschrijft bij Spring Dragon. Wij hanteren geen opzegtermijn voor een lidmaatschap. Een opzegging, en daarmee het beëindigen van het in rekening brengen van de contributie, wordt alleen behandeld na een opzegging via e-mail: springdragonmartialarts@pm.me
 2. Je verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden van Spring Dragon en verklaart tevens te zullen voldoen aan de betalingsverplichting behorende bij het gekozen lidmaatschap.
 3. De factuur die je per e-mail krijgt toegezonden dien je te voldoen op rekeningnummer NL31 ABNA 0416 7476 98 t.n.v. F. Heininga en dient voor de betalingstermijn te zijn overgemaakt.
 4. In geval van ziekte van het lid kan de contributie in overleg met de directie voorlopig worden stopgezet op vertoon van een medische verklaring, bij afwezigheid van één maand of langer, indien dit voorafgaand aan deze periode gemeld wordt, dus niet met terugwerkende kracht. De contributie stop zetten kan hooguit 3 maanden. Indien je je dan niet meldt, zal je lidmaatschap komen te vervallen.
 5. Eventuele onderbrekingen van de training door onvoorziene omstandigheden en/of overmacht zal in goed overleg en redelijkerwijs worden gecompenseerd. In geval van ziekte van de instructeur zal de instructeur in eerste instantie actie ondernemen om een collega instructeur of een senior leerling te vragen tijdelijk de les(sen) over te nemen. Indien het niet mogelijk is om een vervanger te vinden kan de instructeur van Spring Dragon niet worden aangesproken op een verrekening van de contributie binnen één maand ziekte. Indien er langer dan één maand geen les kan worden gegeven door langdurige ziekte van de instructeur, dan zal er een verrekening plaatsvinden van de contributie in het voordeel van de leden.
 6. Spring Dragon behoud zich het recht voor om jaarlijks indien nodig de contributie te verhogen volgens economische richtlijnen. Indien de directie besluit om de contributie te verhogen dan zal dit minstens twee maanden van te voren worden gecommuniceerd aan de leden.
 7. Bij niet tijdige betaling versturen wij een herinnering. Wordt hieraan binnen 30 dagen geen gehoor gegeven dan zal er een tweede herinnering volgen met vermeerdering van administratieve maningskosten (€ 15). Als ook hieraan binnen 30 dagen geen gehoor wordt gegeven ontvang je aangetekend een derde en laatste aanmaning waarbij het aantekenen voor jouw lasten komt en de rekening nog een keer wordt verhoogd met administratieve maningskosten. Geef je aan deze laatste sommatie geen gevolg, dan ben je van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment ben je ook wettelijke rente verschuldigd. Indien hieraan ook geen gehoor wordt gegeven dan is de directie gerechtigd het lid de toegang tot de lessen te ontzeggen, waarna een incassoprocedure opgestart zal worden waarbij alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten voor jouw rekening komen.
 8. Er wordt geen lesgegeven tijdens de schoolvakanties en de ‘nationale’ en Christelijke feestdagen. De zomerstop is in juli en augustus. De winterstop is in de laatste twee weken van het jaar en in de eerste week van het nieuwe jaar, dus in totaal drie weken. Tijdens de zomerstop hoef je geen contributie te betalen, tenzij er wordt gekozen voor een zomerrooster in de maand juli.
 9. Indien je gebruik maakt van acties behoud de directie het recht je gegevens te controleren in de basisadministratie van de gemeente. Dit zal de directie alleen doen indien er aanleiding is tot misbruik van de aangeboden acties van Spring Dragon.
 10. Accessoires, bijvoorbeeld in relatie tot de startersaanbiedingen, zoals een oefenzwaard, foedraal of uniform, kunnen alleen geruild worden binnen 14 dagen na ontvangst en op de voorwaarde dat er geen zichtbare schade is aan de items.
 11. De instructeur kan niet worden aangesproken op eventueel letsel of blessures die ontstaan dankzij de training. Je betreedt de trainingen op eigen risico. Je wordt verzocht de trainingen schoon en verzorgd te betreden en het is aanbevolen om evt. kwaaltjes of beperkingen vóór aanvang van de les te melden aan de instructeur. Twijfel je of het veilig is om te trainen? Overleg dan met je huisarts en/of met de instructeur vóór aanvang van de les. Het is in het belang van de algemene veiligheid dat je je goed kunt concentreren in de les. Neem extra rustpauzes en drink genoeg water bij tekens van vermoeidheid.
 12. Bij wangedrag, verbaal of fysiek geweld, of anderzijds respectloos of discriminerend gedrag, is de instructeur bevoegd om het lidmaatschap per direct te beëindigen.
 13. Spring Dragon respecteert de privacy van de leden en hun gegevens. Je persoonlijke gegevens (zoals vermeld op het inschrijfformulier) zullen nooit worden gedeeld met anderen tenzij je daar toestemming voor geeft. Wel zal Spring Dragon gebruik maken van Social Media met de intentie Haedong Kumdo en de school op een positieve manier naar voren te brengen, bijvoorbeeld door foto of video. Als je aangeeft dat bepaald materiaal voor jou niet wenselijk is, zal Spring Dragon meewerken het materiaal te verwijderen. Wij willen jou ook vragen om bewust na te denken over de toegevoegde waarde van bepaalde multimedia alvorens het op internet te plaatsen.
 14. Als nieuw lid neem je bij aanvang van de training kennis van de Dojang regels. Deze kun je vinden in de Discord server van Spring Dragon (private member group).

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.