Algemene voorwaarden

Gewijzigd per 1 januari 2020

1. De huisregels (algemene voorwaarden) zijn van toepassing op iedereen die zich inschrijft bij Spring Dragon. U hoeft geen inschrijfgeld te betalen en er is geen opzegtermijn. Een opzegging dient u per e-mail te richten aan Spring Dragon. Het e-mailadres voor correspondentie is f.heininga@gmail.com

2. U verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden van Spring Dragon en verklaart tevens te zullen voldoen aan de betalingsverplichting behorende bij het gekozen lidmaatschap.

3. De factuur die u per e-mail krijgt toegezonden dient u te voldoen op rekeningnummer NL62 ABNA 0860 0978 62 t.n.v. F. Heininga en dient voor de betalingstermijn te zijn overgemaakt.

4. In geval van ziekte van het lid kan de contributie in overleg met de directie voorlopig worden stopgezet op vertoon van een medische verklaring, bij afwezigheid van één maand of langer, indien dit voorafgaand aan deze periode gemeld wordt, dus niet met terugwerkende kracht. De contributie stop zetten kan hooguit 6 maanden. Indien u zich dan niet meldt, zal uw lidmaatschap komen te vervallen.

5. In geval van ziekte van de instructeur zal de instructeur in eerste instantie actie ondernemen om een collega instructeur of een senior leerling te vragen tijdelijk de les(sen) over te laten nemen. Indien het niet mogelijk is om een vervanger te vinden kan de instructeur van Spring Dragon niet worden aangesproken op een verrekening van de contributie binnen één maand ziekte. Indien er langer dan één maand geen les kan worden gegeven door langdurige ziekte van de instructeur, dan zal er een verrekening plaatsvinden van de contributie in het voordeel van de leden.

6. Spring Dragon behoud zich het recht voor om jaarlijks indien nodig de contributie te verhogen volgens economische richtlijnen. Indien de directie besluit om de contributie te verhogen dan zal dit minstens twee maanden voordat de nieuwe factuur verstuurd wordt, worden gecommuniceerd aan de leden.

7. Bij niet tijdige betaling versturen wij een herinnering. Wordt hieraan binnen 30 dagen geen gehoor gegeven dan zal er een tweede herinnering volgen (na wederom 30 dagen) met vermeerdering van administratieve maningskosten (€ 10,00).  Als ook hieraan binnen 15 dagen geen gehoor wordt gegeven ontvangt u aangetekend een derde en laatste aanmaning waarbij het aantekenen ten uwe lasten komt en de rekening nog een keer wordt verhoogd met administratieve maningskosten. Geeft u aan deze laatste sommatie geen gevolg, dan bent u van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment bent u ook wettelijke rente verschuldigd. Indien hieraan ook geen gehoor wordt gegeven dan is de directie gerechtigd het lid de toegang tot de lessen te ontzeggen, waarna een incassoprocedure opgestart zal worden waarbij alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten voor uw rekening komen.

8. Er wordt geen les gegeven tijdens de schoolvakanties en de ‘nationale’ en Christelijke feestdagen. De zomerstop is in juli en augustus. De winterstop is in de laatste twee weken van het jaar en in de eerste week van het nieuwe jaar, dus in totaal drie weken. Tijdens de zomerstop hoeft u geen contributie te betalen.

9. Indien u gebruik maakt van acties behoud de directie het recht uw gegevens te controleren in de basisadministratie van de gemeente. Dit zal de directie alleen doen indien er aanleiding is tot misbruik van de aangeboden acties van Spring Dragon.

10. De instructeur kan niet worden aangesproken op eventueel letsel of blessures die ontstaan dankzij de training. U betreedt de trainingen op eigen risico. U wordt verzocht de trainingen schoon en verzorgd te betreden en het is wenselijk om evt. kwaaltjes of beperkingen voor aanvang van de les te melden aan de instructeur. Twijfelt u of het veilig is om te trainen? Overleg dan met uw huisarts en/of met de instructeur vóór aanvang van de les. Het is in het belang van de algemene veiligheid dat u zich goed kunt concentreren in de les.

11. Bij wangedrag, verbaal of fysiek geweld, of anderzijds respectloos of discriminerend gedrag, is de instructeur bevoegd om het lidmaatschap per direct te beëindigen.

12. Spring Dragon respecteert de privacy van de leden en hun gegevens. Uw persoonlijke gegevens (zoals vermeld op het inschrijfformulier) zullen nooit worden gedeeld met anderen tenzij u daar toestemming voor geeft. Wel zal Spring Dragon gebruik maken van Social Media met de intentie Haedong Kumdo en de school op een positieve manier naar voren te brengen, bijv. door foto of video. Als u aangeeft dat bepaald materiaal voor u niet wenselijk is, zal Spring Dragon meewerken het materiaal te verwijderen. Wij willen ú ook vragen om bewust na te denken over de toegevoegde waarde van bepaalde multimedia alvorens u het op internet plaatst.

13. Bij een lidmaatschap gaat u akkoord met een jaarlijkse bijdrage van € 24,00 voor de Dutch Haedong Kumdo Association. Dit fonds wordt uitsluitend gebruikt voor de technische ontwikkeling van de leden.